Website Banner
       
     
    บริษัท เอิร์ธคอนเซ็พท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม และงานทำความสะอาดทั่วไป บริษัทมุ่งพัฒนามาตรฐานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตระบบบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการสนองตอบความต้องการจากผู้ประกอบการ และสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  
       
  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยเริ่มจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เอิร์ธคอนเซ็พท์ จำกัด เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่า เป็นอันตรายกว่าทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ในงานล้างะดับอุตสาหกรรมหนักอย่างได้ผล ประหยัดเวลา งบประมาณ และปลอดภัยกว่า ในการก้าวสู่อนาคต บริษัท เอิร์ธคอนเซ็พท์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางการค้า วางแนวทางการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อการขยายตัวและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้โดยสมบูรณ์ที่สุด  
   
Current Pageid = 3